"ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้จัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็ง
และเป็นการยกระดับการรักษาให้ได้มาตรฐานสากล
ช่วยพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการ
ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทัดเทียมนานาประเทศ สมดังที่ข้าพเจ้าได้ตั้งปณิธานไว้"

พระดำรัส ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และองค์ประธานก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 1

เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จึงจัดให้มีโครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่งการกุศล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงอุทิศพระองค์ในพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้ได้มีโอกาสได้รับการรักษาโรคมะเร็งรวมถึงโรคทั่วไป ตลอดถึงผู้ยากไร้ที่อาศัยในท้องถิ่นที่ห่างไกลให้ได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ รายได้จากการจัดโครงการดังกล่าวทั้งหมด สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ถวายเป็นพระกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2560 นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับบุคลากรสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
  2. เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  3. เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดให้บริการอาคารผู้ป่วยทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนต่อขยายระยะที่ 1
  4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และประชาชนทั่วไป