"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นองค์กรที่ข้าพเจ้าตั้งใจจัดตั้งขึ้นเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน และการวิจัย ที่จะสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีจิตในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นก่อนคิดถึงประโยชน์ของตัวเอง พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ความมุ่งมั่น และด้วยความเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคม อีกทั้งเป็นสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลกำไร โดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ"


พระดำรัส ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พระราชทาน ณ ตำหนักทิพย์พิมาน 18 กรกฎาคม 2560


จากหนึ่งพระปณิธานเพื่อการช่วยเหลือชีวิต "พัฒนาต่อยอด" สู่การสร้างคนให้เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็น สถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันการแพทย์ในกำกับของรัฐที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระประสงค์ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559 โดยมีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาภายใต้สังกัด โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันระดับโลก ในด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และการบริการทางสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่นำมาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ โดยยึดหลักปรัชญา "เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต" ที่มีเป้าหมายความเป็นเลิศทั้งด้านการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ที่มีความเป็นเลิศในด้านการศึกษา การวิจัย มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์เป็นระบบ ควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย และนำองค์ความรู้นั้นไปแก้ปัญหาได้จริง ควบคู่กับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานให้กับประชาชนบนหลักความเสมอภาคและเท่าเทียม มีความพร้อมที่จะเป็นผู้ให้อย่างเท่าเทียมแก่ทุกชีวิต


ที่มาของโครงการ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ก่อกำเนิดจากพระปณิธาน ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่จะยกระดับการรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐานสากล ช่วยเหลือประชาชนไทยที่ต้องทนทุกข์จากโรคมะเร็ง ทรงมีพระดำริให้จัดตั้ง "ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง" ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "โรงพยาบาลจุฬาภรณ์" และเสด็จเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งขนาด 100 เตียง ด้วยพระปรีชาสามารถ พระวิสัยทัศน์กว้างไกล และพระวิริยะอุตสาหะ ก่อกำเนิดเป็นพระปณิธานแน่วแน่ที่มุ่งมั่นสร้างบริการทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานระดับสากลให้คนไทยทุกชนชั้นมีโอกาสเข้าถึงการรักษาได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยต่อมาในปี 2558 ทรงปรับแนวนโยบายของโรงพยาบาล โดยให้ขยายขอบข่ายการให้บริการเป็นโรงพยาบาลตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางด้านอื่นๆ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลว่าควรมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงพัฒนาต่อยอดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้เป็น วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยมีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่ให้บริการเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิตอย่างเสมอภาค ซึ่ง ณ ปัจจุบัน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ประกอบด้วยอาคารศูนย์การแพทย์ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ "ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์" "ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ" และ "ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์" ที่ทรงมีพระดำริให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการสืบสานตามรอยพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ภายใต้องค์กรที่ทรงพระราชทานนามว่า "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

ด้วยพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยถึงสุขภาพของประชาชนชาวไทยในทุกถิ่นฐาน การสร้างบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียม ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่งของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในการสืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธานเพื่อให้บริการตรวจรักษาประชาชน รวมทั้งการดูแลรักษาคนไข้ในพระอนุเคราะห์ และคนไข้ที่ประสบปัญหาด้านการเงินในการรักษาพยาบาลเพื่อช่วยเหลือให้เค้ามีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมร่วมส่งเสริมดูแลสุขภาพประชาชนที่มุ่งเน้นตามนโยบายสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ภายใต้หลักการทำงาน "ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา" ที่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทุกคนยึดถือปฏิบัติ และด้วยความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งมั่นสานต่อพระปณิธานได้ก่อกำเนิดการพัฒนางานโครงการต่างๆ อันเนื่องมาจากพระดำริทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และการบริการทางสุขภาพ โดยได้พัฒนาขยายการให้บริการสู่สถาบันการแพทย์แบบครบวงจรที่สามารถให้บริการตรวจรักษาครอบคลุมทุกโรค พัฒนาศูนย์ความเลิศด้านการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้านต่างๆ เพื่อพร้อมเป็นที่พึ่งพิงให้กับผู้ป่วย และแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญของประเทศ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยทุกคนในทุกถิ่นฐานมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งถือเป็นพันธกิจสำคัญที่โรงพยาบาลยึดถือตลอดระยะเวลา 10 ปี

จาก "น้ำพระทัย" อันยิ่งใหญ่ สานต่อเป็นศรัทธาแห่ง "ความร่วมแรงร่วมใจ" ก่อกำเนิดการพัฒนางานโครงการต่างๆ อันเนื่องมาจากพระดำริทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และการบริการทางสุขภาพตามวิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยทุกคนในทุกถิ่นฐานมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงได้จัดโครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ "เจ้าฟ้านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ของพสกนิกรชาวไทยที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ และทรงร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ พร้อมทั้งร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีธีมแห่งการเฉลิมฉลองด้วยสีสันสร้างสุข สานต่อพระปณิธานให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกถิ่นฐาน One to Ten #HealthinAction กับ 10 สีสันช่วยกันลงมือร่วมกันสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยภายใต้แนวคิด วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย #เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นี้ พร้อมกัน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ หนองคาย ชลบุรี เพชรบุรี สุราษฏร์ธานี และตรัง ให้การวิ่งครั้งนี้มีความหมาย เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคุณและเพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่งการกุศลครั้งนี้จะร่วมระดมทุนให้กับโครงการต่างๆที่เป็นไปเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 10 จังหวัดทั่วประเทศและโครงการนี้ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนคนไทยสู่การเสริมสร้างการมีสุขภาพที่ดียั่งยืน