กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดกิจกรรม : ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

จำนวนนักวิ่ง : 6,000 คน

วันเวลาที่ให้บริการรับสมัครด้วยตนเอง : 22, 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 15.00 น.

สถานที่รับสมัคร : ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เบอร์โทรติดต่อ : 06 4585 5257, 0 2576 6833-36

วันและสถานที่รับเสื้อ : 21 - 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โทร 06 4585 5257, 0 2576 6833-36

สมทบทุนโครงการ : ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง

ติดตามกิจกรรม : คลิกที่นี่


เส้นทางการวิ่ง

2 KM


5 KM


10.5 KM


21 KM