ดาวน์โหลดไฟล์สมัครแบบกลุ่ม (หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องลงวิ่งในภาคเดียวกันเท่านั้น)