ข้อกำหนดสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้สมัครทุกท่านจะต้องมีความพร้อมทางร่างกายและสุขภาพที่จะสามารถเข้าร่วมได้ ท่านที่ทำการลงทะเบียนยินดียอมรับหากเกิดอุบัติเหตุใดๆระหว่างการเข้าร่วม รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆ สภาพอากาศที่เลวร้าย ทั้งนี้ ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน) รวมทั้งการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคลในทุกกรณี


กติกาการสมัคร

ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครซึ่งไม่อ่านและตกลงยอมรับในกติกาของงานและกติกาการแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

กติกาการแข่งขัน


ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงาน

กรุณากรอกข้อมูลจริงในการลงทะเบียนสมัคร เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวผู้สมัครเอง ทั้งนี้ ผู้จัดคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลประวัติสุขภาพของผู้สมัคร โดยข้อมูลของท่านจะได้รับการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับของเรา